Giải pháp nhúng bản đồ vào Website, liên kết bản đồ với các hệ thống khác

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, công nghệ thông tin đã trở thành nhân tố quan trọng, là cầu nối trao đổi giữa các thành phần của xã hội toàn cầu, của mọi vấn đề. Vì vậy việc đưa các hệ thống phần mềm ứng dụng vào quản lý, sản xuất kinh doanh luôn được quan tâm do đó sẽ có nhu cầu đặt ra là cần liên kết các hệ thống phần mềm ứng dụng với nhau theo một cơ chế chung nhưng không thay đổi đến mã lập trình của các hệ thống đồng thời vẫn đảm bảo tính an toàn và bảo mật. Từ yêu cầu trên gServer đã đưa ra những giải pháp có thể liên kết với các hệ thống khác mà không cần phải lập trình can thiệp vào các hệ thống đó.

gServer cho phép nhúng bản đồ chuyên đề của gServer vào các ứng dụng Web bằng iFrame hoặc có thể tích hợp bản đồ, chức năng GIS vào hệ thống khác bằng JavaScript API.

ung-dung-gis-lien-ket-ban-do-vao-he-thong-khac-01

Ngoài ra, gServer có thể kết nối các giao diện, dữ liệu từ các hệ thống khác để liên kết với các đối tượng trên bản đồ thông qua các cơ chế:

 • Liên kết đối tượng bản đồ với hệ thống khác qua URL Paterm.
 • Liên kết lớp bản đồ với các bảng dữ liệu khác qua SQL Paterm.

ung-dung-gis-lien-ket-ban-do-vao-he-thong-khac-02

gServer có thể liên kết tới hệ thống báo cáo Microsoft SQL Server Reporting Service.

ung-dung-gis-lien-ket-ban-do-vao-he-thong-khac-03

Liên kết lớp bản đồ với cơ sở dữ liệu khác

1. Liên kết bảng dữ liệu trong cùng một CSDL

Ví dụ: Trong mô hình quản lý CSDL có lớp Bệnh viện (benhvien) và lớp tổ chức chung (cqy_benhvien_tochucchung), hai lớp này có quan hệ khóa ngoại là kyhieubenhvien. Bài toán đặt ra làm thế nào để khi truy vấn thông tin một bênh viện người dùng có thể xem thông tin tổ chức chung của bệnh viện đó.

Để giải quyết bài toán này có thể cấu hình liên kết như sau:

1) Trong lớp bệnh viện tạo mới trường tổ chức chung có kiểu dữ liệu là kiểu Liên kết.

2) Mục cấu hình hiển thị trường:

 • Chọn Kiểu nhập liệu: chọn kiểu Liên kết theo bảng dữ liệu.
 • Trường liên kết: chọn trường khóa quan hệ giữa hai bảng là trường kyhieubenhvien trong bảng benhvien.
 • Bảng nguồn: chọn là bảng thông tin tổ chức chung cqy_benhvien_tochucchung.
 • Trường nguồn: chọn trường là khóa ngoại mabenhvien trong bảng nguồn.
 • Tiếp tục chọn Hiển thị dạng bảng thuộc tính nếu muốn cho phép chỉnh sửa dữ liệu tổ chức chung, ngược lại chỉ cho phép xem thông tin biên chế thì bỏ chọn Hiển thị dạng bảng thuộc tính.

ung-dung-gis-lien-ket-ban-do-vao-he-thong-khac-04

2. Cấu hình liên kết bằng câu lệnh

Đối với trường hợp dữ liệu liên kết cần phải kết hợp truy vấn từ nhiều bảng hoặc câu truy vấn phức tạp thì bạn có thể sử dụng kiểu liên kết bằng câu lệnh.

ung-dung-gis-lien-ket-ban-do-vao-he-thong-khac-05

Chú ý: đối với câu lệnh có mệnh đề điều kiện thì bạn cần đưa giá trị vào trong ngoặc nhọn {tên trường} nếu trường dữ liệu kiểu chuỗi ký tự thì phải đặt trong dấu ”. Ví dụ: where mabenhvien =’{mabenhvien}’.
3. Liên kết bảng dữ liệu thuộc CSDL khác

Ví dụ: Trong quản lý dữ liệu quy hoạch thoát nước tại khu đô thị, nếu hệ thống của bạn được cấp quyền truy cập vào có cơ sở dữ liệu quan trắc môi trường thì có thể cấu hình liên kết đến dữ liệu quan trắc nước thải từ hệ thống quản lý thông tin môi trường.

ung-dung-gis-lien-ket-ban-do-vao-he-thong-khac-06

Liên kết lớp bản đồ với ứng dụng khác

Cấu hình liên kết theo URL có thể tạo liên kết giữa các đối tượng trong lớp dữ liệu tới một địa chỉ URL của cùng hệ thống hoặc của hệ thống khác.

Giả sử dùng gServer để quản lý dữ liệu quy hoạch cấp điện trong đó có quản lý các trạm biến áp, các thiết bị của trạm biến áp lại được quản lý trong một “Hệ thống quản lý vận hành lưới điện” (gevn.cloudgis.vn). Trong trường hợp này có thể thực hiện cấu hình liên kết theo URL để tạo liên kết giữa các trạm biến áp quản lý trong gServer tới danh mục thiết bị trạm trong hệ thống gevn.cloudgis.vn và thực hiện khai thác.

Các bước thực hiện:
 • Bước 1: Trong lớp trạm biến áp, tạo một trường thiết bị trạm có kiểu dữ liệu là kiểu Liên kết.
 • Bước 2: Cấu hình kiểu nhập liệu của trường thiết bị trạm là kiểu Liên kết theo URL.
 • Bước 3: Nhập địa chỉ liên kết là một đia chỉ URL của website “Hệ thống quản lý vận hành lưới điện 110KV” http://gevn.cloudgis.vn/tbtrambienap.aspx?matram={malienket}. Giá trị {malienket} chính là trường lưu thông tin mã trạm biến áp trong lớp trạm biến áp bên hệ thống gServer. Khi truy vấn thông tin theo trạm biến áp, với mỗi trạm biến áp hệ thống sẽ dựa vào giá trị mã trạm được lưu trong trường malienket để tự đông truy vấn sang Hệ thống quản lý vận hành lưới điện 110KV.

ung-dung-gis-lien-ket-ban-do-vao-he-thong-khac-07

Với cấu hình liên kết trong như hình minh họa khi truy vấn thông tin thiết bị trạm biến áp sẽ tự động mở trang danh sách thiết bị của trạm đang truy vấn như sau:

 • Với trạm có mã trạm = E1.1 sẽ có URL như sau: http://gevn.cloudgis.vn/tbtrambienap.aspx?matram=E1.1
 • Với trạm có mã trạm = E1.2 sẽ có URL như sau: http://gevn.cloudgis.vn/tbtrambienap.aspx?matram=E1.2

Liên kết tới hệ thống báo cáo

Bạn có một máy chủ lưu trữ hệ thống các báo cáo được tạo ra theo công nghệ của MS SQL Server, bạn có thể sử dụng gServer để khai thác các báo cáo đó theo trình tự thực hiện như sau:

1.Duyệt danh mục báo cáo

ung-dung-gis-lien-ket-ban-do-vao-he-thong-khac-08

Bạn có thể sử dụng gServer để duyệt danh sách các báo cáo được lưu trên máy chủ của hệ thống khác bằng cách mở chức năng Quản trị/ Báo cáo như hình minh họa.

2.Tạo danh mục báo cáo

Sử dụng chức năng Đăng ký tài nguyên để tạo danh mục báo cáo trong hệ thống gServer.

ung-dung-gis-lien-ket-ban-do-vao-he-thong-khac-09

 • Trên giao diện quản trị tài nguyên, kích chọn nút lệnh Đăng ký.
 • Hiển thị giao diện đăng ký tài nguyên.
 • Lựa chọn báo cáo, sau đó kích chọn nút lệnh Tiếp tục.
 • Sau khi nhập đầy đủ thông tin, tiếp tục kích chọn Chấp nhận để hoàn tất việc đăng ký.
 • Ngoài ra để việc quản lý danh mục được dễ dàng và khoa học, gServer cho phép bạn có thể tạo ra các bộ sưu tập phục vụ cho mục đích phân loại, gom nhóm các báo cáo theo mục đích sử dụng của người dùng. Ví dụ nhóm theo năm, hoặc theo chủ đề…
3.Phân quyền sử dụng các báo cáo

Bạn có thể chia sẻ cho các người dùng khác hoặc cho cộng đồng các báo cáo trong danh mục báo cáo được quản lý trong gServer bằng cách phân quyền sử dụng như sau:

Phân quyền truy cập bộ sưu tập:

ung-dung-gis-lien-ket-ban-do-vao-he-thong-khac-10

 • Chọn bộ sưu tập cần phân quyền.
 • Tại mục Trạng thái phân quyền lựa chọn Mọi người dùng: tức là bạn đang chia sẻ bộ sưu tập cho cộng đồng.
 • Kích chọn nút lệnh Phân quyền để hoàn thành việc phân quyền bộ sưu tập. Lưu ý bộ sưu tập được chia sẻ cho cộng đồng nhưng các báo cáo thuộc bộ sưu tập sẽ có cơ chế phân quyền riêng mà không bị phụ thuộc vào phân quyền của bộ sưu tập.

Phân quyền truy cập tài nguyên:

ung-dung-gis-lien-ket-ban-do-vao-he-thong-khac-11

 • Lựa chọn tài nguyên, kích chọn nút lệnh Phân quyền
 • Tại mục Trạng thái phân quyền có các lựa chọn như sau:
  • Lựa chọn Mọi người dùng: tức là bạn đang chia sẻ bộ sưu tập cho cộng đồng.
  • Lựa chọn Người dùng đăng nhập: tức là bạn cần phải lựa chọn những người dùng nào được quyền truy cập vào báo cáo đang phân quyền.
   • Chọn người dùng: hệ thống tự động liệt kê danh sách người dùng và bạn có thể chọn một hoặc nhiều người cùng một lúc.
   • Chọn quyền được phép thao tác: Tương ứng với mỗi người dùng sẽ thực hiện phân quyền theo vai trò đươc quyền xem hoặc quyền sửa hoặc mọi quyền.
 • Kích chọn nút lệnh Phân quyền để hoàn thành việc phân quyền cho báo cáo. Lưu ý các báo cáo sau khi được phân quyền mà bộ sưu tập chứa báo cáo chưa phân quyền thì người dùng cần phải thực hiện phân quyền bộ sưu tập.
Chú ý: Danh sách người dùng được quyền truy cập bộ sưu tập phải phủ trùm danh sách người dùng được quyền truy cập các báo cáo trong bộ sưu tập.
4.Khai thác báo cáo

Bạn có thế sử dụng gServer bằng cách mở chức năng Khai thác/ Báo cáo để tìm kiếm báo cáo mà mình được quyền truy cập như sau:

ung-dung-gis-lien-ket-ban-do-vao-he-thong-khac-12

Các bước thực hiện:

 • Tìm kiếm báo cáo.
 • Kích chọn và mở báo cáo trên giao diện người dùng khai thác.

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>