29 Tháng Bảy, 2014
Trình diễn và khai thác dữ liệu đô thị bằng GIS

Ứng dụng gServer vào trình diễn và khai thác dữ liệu đô thị Việt Nam

Ứng dụng GIS để trình diễn và khai thác dữ liệu đô thị VIệt Nam. Dữ liệu được biểu diễn một cách trực quan từ tổng quan đến chi tiết trên bản đồ. Khả năng tổng hợp số liệu theo từng đối tượng